Relativní / Absolutní / Těsněný tlak

Relativní / Absolutní / Těsněný tlak

Konvenční jednotky tlaku jsou Pa, základní jednotka SI, definované jako síla 1 Newton na plochu 1m2. Nicméně, ve většině tlakových měřících zařízení je referenční tlak udáván v Pa, pro jeho kvantifikaci je třeba stanovit referenční počátek. Přípony „G“, „A“ a „S“ identifikují měřený tlak takto:
Pag – relativní tlak (z anglickégo gage)
Paa – absolutí tlak (z anglického absolute)
Pas – těsněný tlak (z anglického sealed)
Dle konstrukce se tedy vyrábějí snímače pro měření relativního tlaku, absolutního tlaku a těsněného tlaku. Nejpoužívanější jsou snímače pro měření relativního tlaku. Tedy jednotka Pag, obvyke se písmeno „g“ úplně vypouští.

Snímače relativního tlaku – [Pa]=[Pag]

Měří přetlak vůči okolnímu atmosférickému tlaku který je odvětrán do okolní atmosféry. Je-li tlakové připojení snímače spojeno s atmosférou, ukazuje snímač 0Pa. Je to způsobeno tím, že na obou stranách membrány je tlak stejný, tedy výstup je nulový.

V závislosti na třídě přesnosti a tlakovém rozsahu snímače, může být v podtatě i Pag snímač těsněný. Protože případné
chyby způsobené zatěsněním budou v toleranci uvedené třídy přesnosti. Jedná se o vyšší tlakové rozsahy např. při rozsahu
25MPa tvoří „zatěsněných“ cca 100kPa chybu 0,4%. Ale u rozsahu 1MPa je to už 10%!!!

Snímače absolutního tlaku – [Paa]

Měří tlak vztažený vůči absolutnímu vakuu, hermeticky uzavřenému na tlaku 0Paa. Pokud je tlakové připojení snímače spojen s okolní atmosférou ukazuje cca 96 – 100kPaa v závislosti na nadmořské výšce a klimatických podmínkách. Je to způsobeno tím, že na jedné straně měřící membrány je vacuum a na druhé aktuální atmosférický tlak. Čili výstupem je rozdíl těchto dvou tlaků.

Opět v závisloti na třídě přesnosti a tlakovému rozsahu může být Paa snímač těsněný atmosférickým tlakem. Jelikož změny nadmořské výšky a klimatických podmínek jsou v řádu kPaa. Tzn. že při rozsahu snímače 1MPaa činí rozdíl 5kPaa chybu 0,5%.

Snímače těsněného tlaku – [Pas]

Měří tlak vůčí hermeticky uzvřenému atmosférickému tlaku ve snímači. Pokud je tlakové připojení spojeno s atmosférou ukazuje údaj oscilující kolem 0Pas. Je to tím, že na jedné straně membrány je uzavřný definovaný atmosférický tlak a na druhé straně je měnící se atmosférický tlak. Snímač pak ukazuje rozdíl těchto tlaků.

Tyto snímače se vyrábějí pouze pro vysoké tlaky a to v řádech desítek MPa a více. Pro nižší rozsahy tlaku není možné takováto čidla vyrábět, protože změna vnitřní teploty způsobí chybu přesahující povolenou(deklarovanou) třídu přesnosti.

www.cressto.cz

Reklamy